سرور های ابری

VPS 1
 • 2core (CPU) پردازنده
 • 1GB (RAM) رم
 • 60GB فضا
 • 200GB پهنای باند
VPS 2
 • 2core (CPU) پردازنده
 • 2GB (RAM) رم
 • 80GB فضا
 • 400GB پهنای باند
VPS 3
 • 4core (CPU) پردازنده
 • 3GB (RAM) رم
 • 100GB فضا
 • 600GB پهنای باند
VPS 4
 • 4core (CPU) پردازنده
 • 4GB (RAM) رم
 • 120GB فضا
 • 800GB پهنای باند
VPS 5
 • 6core (CPU) پردازنده
 • 6GB (RAM) رم
 • 160GB فضا
 • 1TB پهنای باند
VPS 6
 • 8core (CPU) پردازنده
 • 8GB (RAM) رم
 • 200GB فضا
 • 1.5TB پهنای باند
VPS 7
 • 12core (CPU) پردازنده
 • 16GB (RAM) رم
 • 400GB فضا
 • 2TB پهنای باند
VPS 8
 • 16core (CPU) پردازنده
 • 32GB (RAM) رم
 • 800GB فضا
 • 4TB پهنای باند