هاست اشتراکی لینوکس

Basic Plan IRAN


مبتنی بر Linux

 • 1 گیگابایت فضای وب سایت
 • 20 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل
Basic Plan USA


مبتنی بر Linux

 • 1 گیگابایت فضای وب سایت
 • 20 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل
Standard Plan IRAN


مبتنی بر linux

 • 5000 مگابایت فضای وب سایت
 • 50 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل
Standard Plan USA


مبتنی بر linux

 • 5000 مگابایت فضای وب سایت
 • 50 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل
Advanced Plan IRAN


مبتنی بر Linux

 • 10000 مگابایت فضای وب سایت
 • 100 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل
Advanced Plan USA


مبتنی بر Linux

 • 10000 مگابایت فضای وب سایت
 • 100 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل
Premium Plan IRAN


مبتنی بر Linux

 • 20000 مگابایت فضای وب سایت
 • 200 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل
Premium Plan USA


مبتنی بر Linux

 • 20000 مگابایت فضای وب سایت
 • 200 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل