هاست اشتراکی ویندوز

Plesk Windows Basic


مبتنی بر Windows 2019

 • 1000 مگابایت فضای وب سایت
 • 20 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • Plesk کنترل پنل
Plesk Windows Standard


مبتنی بر Windows 2019

 • 2000 مگابایت فضای وب سایت
 • 40 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • Plesk کنترل پنل
Plesk Windows Advanced


مبتنی بر Windows 2019

 • 5000 مگابایت فضای وب سایت
 • 50 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • Plesk کنترل پنل
Plesk Windows Premium


مبتنی بر Windows 2019

 • 10000 مگابایت فضای وب سایت
 • 100 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • Plesk کنترل پنل