ریسلری هاست ویندوز

WR1 2016 • 5 گیگابایت فضای دیسک
 • 50 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • MSPcontrol کنترل پنل
WR2 2016 • 10 گیگابایت فضای دیسک
 • 100 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • MSPcontrol کنترل پنل
WR3 2016 • 15 گیگابایت فضای دیسک
 • 150 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • MSPcontrol کنترل پنل
WR4 2016 • 20 گیگابایت فضای دیسک
 • 200 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • MSPcontrol کنترل پنل
WR5 2016 • 30 گیگابایت فضای دیسک
 • 300 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • MSPcontrol کنترل پنل