ریسلری هاست ویندوز

WR1 208.10 • 5 گیگابایت فضای دیسک
 • 50 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • MSPcontrol کنترل پنل
WR2 208.10 • 10 گیگابایت فضای دیسک
 • 100 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • MSPcontrol کنترل پنل
WR3 208.10 • 15 گیگابایت فضای دیسک
 • 150 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • MSPcontrol کنترل پنل
WR4 208.10 • 20 گیگابایت فضای دیسک
 • 200 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • MSPcontrol کنترل پنل
WR5 208.10 • 30 گیگابایت فضای دیسک
 • 300 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • MSPcontrol کنترل پنل