ریسلری هاست لینوکس

LR1 • 5 گیگابایت فضای دیسک
 • 50 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • تا 10 عدد تعداد اکانت
 • cPanel کنترل پنل
LR2 • 10 گیگابایت فضای دیسک
 • 100 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • تا 15 عدد تعداد اکانت
 • cPanel کنترل پنل
LR3 • 15 گیگابایت فضای دیسک
 • 150 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • تا 20 عدد تعداد اکانت
 • cPanel کنترل پنل
LR4 • 20 گیگابایت فضای دیسک
 • 250 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • تا 30 عدد تعداد اکانت
 • cPanel کنترل پنل
LR5 • 30 گیگابایت فضای دیسک
 • 300 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • تا 40 عدد تعداد اکانت
 • cPanel کنترل پنل